Yleiset sopimusehdot Kauppiaaksi perustettaville yrityksille

(voimassa 1.12.2018 alkaen)


1. YLEISTÄ

1.1 B2B Market Oy tarjoaa Kauppiaalle (määritelty alla) mahdollisuuden julkaista Kauppiaan palvelutuotteita ("Tuote" / "Tuotteet") B2Bmarket.fi:n ja/tai B2Bmarket.fi:n kulloistenkin yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja muilla julkaisukanavilla. Näissä ehdoissa ilmaisulla "julkaista Tuote" tarkoitetaan Kauppiaan omaa aktiivista Tuotteiden julkaisua sekä Tuotteiden toimittamista automaattisesti tai muilla B2Bmarket.fi:n osoittamilla teknisillä tavoilla B2Bmarket.fi:lle.

1.2 Kun tuotteitaan ja/tai palveluitaan markkinoiva yritys ("Kauppias") tekee tilauksen Kauppiaaksi perustamisesta B2Bmarket.fi:hin, lähetetään tälle palvelusopimus, joka toimii sopimuksena ("Sopimus") Kauppiaan ja B2Bmarket.fi:n välillä 1.3 kohdan mukaisesti, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä yleiset sopimusehdot sitovat Kauppiasta ja B2Bmarket.fi:tä.

1.3 Kauppiaan tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tarkistaa, että B2Bmarket.fi:n tilausvahvistus vastaa tehtyä tilausta. Mikäli Kauppias ei tässä määräajassa esitä huomautuksia tilausvahvistuksesta, katsotaan Kauppiaan hyväksyneen tilausvahvistuksen ja siten myös Sopimuksen ja olevan siihen sidottu.


2. Kauppias HYVÄKSYY B2Bmarket.fi:n KÄYTTÖEHDOT

2.1 Kauppias vahvistaa sitoutuvansa noudattamaan B2Bmarket.fi:n yleisiä sopimusehtoja, mukaan lukien B2Bmarket.fi:n ilmoituksiin liittyviä sääntöjä ("Käyttöehdot"). Sopimukseen erottamattomana osana kuuluvat Käyttöehdot ovat saatavilla B2Bmarket.fi:n verkkosivustolla osoitteessa https://b2bmarket.fi/käyttöehdot . Käyttämällä B2Bmarket.fi:n tarjoamia palveluja Kauppias hyväksyy Käyttöehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

2.2 Kauppiaalla on Käyttöehtojen mukaan muun muassa vastuu hankkia oikeudet kaikkeen Tuotteissa esiintyvään aineistoon.

2.3 Julkaisemalla Tuotteita sekä muuta aineistoa, kuten kuvia, videoita ja tekstejä (yhdessä "Aineisto") B2B Market-kanavissa, Kauppias antaa B2Bmarket.fi:lle ilman erillistä korvausta rajoittamattomat oikeudet Aineistoon, sekä itsenäisen oikeuden käsitellä Aineiston sisältämiä henkilötietoja oman liiketoimintansa hyväksi. B2Bmarket.fi voi esimerkiksi muokata, muotoilla, tallettaa tai kopioida Aineistoa sekä asettaa sen yleisön saataville missä tahansa B2B Market-kanavassa. B2Bmarket.fi voi myös luovuttaa näitä oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen. B2Bmarket.fi voi käyttää Aineistoa myös markkinointitarkoituksessa. Nämä oikeudet säilyvät B2Bmarket.fi:llä Tuotteenpoistamisenkin jälkeen. Kauppias luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Aineiston käyttöä B2Bmarket.fi:n toimesta.

2.4 Käyttöehtojen lisäksi Kauppias sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja, joita sovelletaan Kauppiaan perustamiseen B2Bmarket.fi:hin:

- Tuotteissa tulee käyttää ainoastaan tuotettua tuotetta vastaavia kuvia tai yrityksen logoa.
- Aineistoissa ei saa käyttää yrityksen verkkosivuille johtavaa linkkiä kuin yhdessä, sille tarkoitetussa paikassa Kauppiaan profiilia luodessa.
- Tuotteenkuvat eivät saa sisältää muokkaamalla lisättyjä verkkosivuosoitteita, tekstejä tai muuta samankaltaista.
- Mikäli Tuotteenkuvissa on vesileimoja, saavat vesileimat sisältää ainoastaan liikenimen.
- Hintakentässä esitetyn myyntihinnan tulee olla arvonlisäveroton sekä vähintään 10 % halvempi kuin Kauppiaan omilla verkkosivuilla esitetty hinta.
- Hintakentässä ei saa ilmoittaa muita hintatietoja, kuten esimerkiksi osamaksuhintaa, vuokrahintaa tai arvonlisäverollista myyntihintaa.
- Kauppias sitoutuu kuvaamaan tuotteen ja/tai palvelun totuudenmukaisesti, riittävän laajasti sekä harhaanjohtamatta.
- Tuotteessa käytettyjen hakusanojen tulee vastata tuotettavaa palvelua ja/tai tuotetta.

2.5 Kauppias takaa, että Tuotteiden sisältö ja muotoilu eivät ole vastoin Suomen lakia, asetuksia, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisääntöjä tai muita markkinointiin kulloinkin soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä, viranomaisen ohjetta tai hyvää tapaa. Lisäksi Kauppias vastaa siitä, ettei Tuotteen sisältö tai sen markkinoimat tuotteet/palvelut loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.  Kauppias vastaa myös siitä, että Tuotteet eivät ole loukkaavia tai haitallisia eivätkä ne herätä pahennusta.  Tuotteet tai Aineistot eivät siten saa sisältää esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamista, pornografiaa tai väkivaltaa sisältävää aineistoa.   

2.6 Kauppiaan tulee varmistaa, että Tuote on henkilötietolain (523/1999) ja muun tietosuojalainsäädännön mukainen, ja ettei B2Bmarket.fi loukkaa kenenkään yksityisyyttä tai muutoin toimi vastoin tietosuojasäännöksiä julkaisemalla Tuotteen. Kauppias takaa, että Tuotteesta mahdollisesti tunnistettavissa olevat henkilöt (esimerkiksi kuvan, videon tai pelkän nimen perusteella) ovat hyväksyneet sen, että he esiintyvät Tuotteessa ja että B2Bmarket.fi voi käyttää Tuotetta omiin tarkoituksiinsa.

2.7 B2Bmarket.fi:llä on milloin tahansa oikeus poistaa Tuote, mikäli Tuote ei täytä sen arvion mukaan tämän kohdan 2 vaatimuksia. Tuotteen poistamisen jälkeen B2Bmarket.fi varaa Kauppiaalle mahdollisuuden toimittaa uusi korjattu Tuote.


3. Kauppiaan KORVAUSVASTUU

3.1 Kauppiaan tulee korvata B2Bmarket.fi:lle sille sopimusrikkomuksesta aiheutuva vahinko, maksu tai kulu. Kauppiaan tämän kohdan 3.1 mukainen vastuu on rajattu välittömiin vahinkoihin, maksuihin ja kuluihin. Tästä 3.1 kohdasta riippumatta Kauppias vastaa täysimääräisesti vahingosta, maksusta tai kulusta, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

3.2 3.1 kohdasta riippumatta Kauppiaan tulee korvata B2Bmarket.fi:lle kaikki välittömät ja välilliset vahingot (mukaan lukien asiamieskustannukset, maksut ja muut kustannukset), jotka ovat aiheutuneet B2Bmarket.fi:lle tai muulle B2Bmarket.fi:n yhteistyökumppanille sen seurauksena, että Tuote ei vastaa kohdassa 2 esitettyä.

3.3 Kauppias on vastuussa kaikista B2B Market-kanavissa julkaistavista Tuotteistaan. B2Bmarket.fi:llä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta Tuotetta tai poistaa jo julkaistu Tuote. B2Bmarket.fi ei ole velvollinen tarkistamaan, että Tuote on kohdassa 2 asetettujen ehtojen mukainen.

3.4 Mikäli B2Bmarket.fi:hin kohdistetaan vaatimus Tuotteen johdosta, Kauppiaan tulee B2Bmarket.fi:n pyynnöstä avustaa omalla kustannuksellaan ja kohtuullisessa laajuudessa tällaisen vaatimuksen käsittelyssä.


4. KAUPPIAAN PERUSTAMINEN B2Bmarket.fi:hin

4.1 Sopimus Kauppiaan perustamisesta B2Bmarket.fi:hin käsittää Kauppiaan Tuotteen B2B Market-kanavissa julkaisemisen. Tuotteet ladataan B2Bmarket.fi -palveluun itse tai B2Bmarket.fi -ohjeistuksella

4.2 Sopimuksessa voidaan määrittää, kuinka monta Tuotetta Kauppiaalla voi kerrallaan olla julkaistuna B2B Market-kanavissa.

4.3 Mikäli Kauppias ylittää olennaisesti Sopimuksessa mahdollisesti määritellyn sallittujen samanaikaisten Tuotteiden lukumäärän, tai jos Kauppias on ylittänyt samanaikaisille Tuotteille asetetun korkeimman sallitun lukumäärän kahtena (2) peräkkäisenä kuukautena, on B2Bmarket.fi:llä oikeus yksipuolisesti tarkastaa Kauppiaan tilaus ja veloittaa tulevalla sopimuskaudella Kauppiasta tilauksesta, joka sallii korkeamman lukumäärän samanaikaisia mainoksia.

4.4 Kauppias voi muuttaa tilaustaan irtisanomalla Sopimuksen kohdan 10 mukaisesti.


5. B2B Market -KANAVAT

5.1 B2B Market-kanavien toiminta voi häiriintyä B2Bmarket.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. B2Bmarket.fi ei takaa B2B Market-kanavien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta. B2Bmarket.fi ei ole vastuussa B2B Market-kanavien tai niiden sisällön käytöstä tai käyttämättömyydestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. B2Bmarket.fi ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisista tai viivästyneistä vastauksista Mainoksiin taikka virheellisestä informaatiosta Tuotetekstissä.

5.2 Kauppias ymmärtää ja hyväksyy, että B2B Market-kanavissa vierailevien käyttäjien lukumäärä vaihtelee ajoittain. B2Bmarket.fi ei ole vastuussa tällaisesta vaihtelusta eikä B2Bmarket.fi takaa mitään tiettyä kävijämäärää tai kävijäprofiilia.

5.3 B2Bmarket.fi pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia B2B Market-kanavien ulkoasuun ja tällaisen muutoksen yhteydessä mukauttaa Tuotteiden formaatit ja muotoilut B2B Market-kanavien uuteen ulkoasuun sopiviksi.


6. VASTUUNRAJOITUS

6.1 Mikäli Tuotetta ei voi julkaista B2Bmarket.fi:stä johtuvasta syystä Sopimuksen mukaisesti tai sitä muutoin rasittaa B2Bmarket.fi:stä johtuva virhe, on B2Bmarket.fi:llä oikeus ensin yrittää korjata virhe. Mikäli B2Bmarket.fi ei onnistu korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa, korvaa se Kauppiaalle korkeintaan kyseisen Tuotteen esittämistä vastaavan summan.

6.2 Kauppiaalla ei ole oikeutta korvaukseen välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, syntyneistä kustannuksista tai muusta välillisestä vahingosta, jos vahinko ei ole aiheutunut B2Bmarket.fi:n törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Lisäksi B2Bmarket.fi ei vastaa vahingosta tai tappiosta, joka aiheutuu alla kohdassa 8 mainitusta seikasta (force majeure -varaus).

6.3 Kauppiaan on reklamoitava virheestä kymmenen (10) vuorokauden kuluessa Tuotteen julkaisemisesta tai siitä, kun Tuote on toimitettu B2Bmarket.fi:lle julkaistavaksi ollakseen oikeutettu korvaukseen. Kauppiaan on pantava korvausvaade B2Bmarket.fi:tä vastaan vireille kolmen (3) kuukauden sisällä siitä päivästä, kun Kauppias sai tietää tai sen olisi pitänyt tietää virheestä tai muusta seikasta, johon kanne perustuu.

6.4 Tässä kohdassa 7 on tyhjentävästi määritelty Kauppiaan oikeudet Sopimuksen mukaiseen korvaukseen.


7. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

B2Bmarket.fi:llä ei ole mitään korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta, jos B2Bmarket.fi pystyy osoittamaan vian johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, joihin B2Bmarket.fi ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joita B2Bmarket.fi:n ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia B2Bmarket.fi ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa.


8. HINNAT JA MAKSUEHDOT

8.1 Palvelun kautta myydyn Tuotteen komissoprosentti (Hinta) määritellään Sopimuksessa. Komissio on ilmoitettu prosenteissa. Komissio veloitetaan arvonlisäverollisesta summasta ja siihen liittyvä maksunvälitys hoidetaan kolmannen osapuolen toimesta. Maksunvälittäjä on kerrottu Sopimuksessa. Kauppiaalle tilitetään myydyn tuotteen, siitä vähennetyn komission sekä maksunvälityskulujen jälkeen jäävä summa erikseen perustettavalle kolmannen osapuolen tilille Sopimuksessa määriteltävällä aikavälillä.

8.2 Kauppias maksaa Kauppiaan kokonaishinnan Sopimuksen mukaisesta kolmen (3), neljän (4), viiden (5), kuuden (6) tai kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisesta sopimuskaudesta joko välittömästi Kauppiaan perustamisen yhteydessä tai B2Bmarket.fi:n kanssa erikseen sovitusti laskulla. B2Bmarket.fi voi laskuttaa Kauppiaslta kokonaishinnan heti Kauppiaan perustamisvaiheessa. Maksuaika on 20 päivää laskun päiväyksestä.

8.3 Muissa kuin komissioon liittyvissä maksuissa, Kauppiaan maksusuorituksen viivästyessä B2Bmarket.fi:llä on oikeus kohdan 3.1 mukaisen korvauksen lisäksi: (i) periä lain mukainen viivästyskorko; (ii) veloittaa myöhästymisestä/maksumuistutuksesta maksettava kertakorvaus; sekä (iii) keskeyttää Kauppiaan Tuotteiden ja Kauppiaan julkaiseminen kokonaan tai osittain.


9. SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Sopimus on voimassa toistaiseksi neljäntoista (14) vuorokauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Sopimuksessa osoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Kauppias irtisanoo Sopimuksen, muita kuin komissioon liittyviä maksuja ei palauteta.


10. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

B2Bmarket.fi:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa B2Bmarket.fi:n palveluiden ehtoja, mukaan lukien palvelun hintaa, edellyttäen, että B2Bmarket.fi ilmoittaa Kauppiaalle muutoksesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus muuttuvista ehdoista tulee lähettää Kauppiaalle sähköpostitse osoitteeseen, jonka Kauppias on B2Bmarket.fi:hin Kauppiaan perustettamisessa ilmoittanut. B2Bmarket.fi julkaisee uudet ehdot myös verkkosivuillaan. Uudet ehdot sitovat jo aikaisemmin sopimuksen tehneitä Kauppiaita siitä, kun on kulunut 30 päivää muutoksesta kertovan sähköpostin lähettämisestä tai verkkosivun ilmoituksesta. Mikäli Kauppias ei hyväksy muuttuneita ehtoja, on Kauppiaalla oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli tällaista irtisanomista ei tapahdu, katsotaan Kauppiaan hyväksyneen uudet ehdot.


11. SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTÄMINEN

11.1 Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) toinen osapuoli olennaisesti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä 14 päivän kuluessa laiminlyöntiä koskevan huomautuksen saatuaan ole korjannut rikkomustaan; tai (ii) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, lopettaa maksusuorituksensa, hakeutuu saneerausmenettelyyn, tekee niitä koskevan päätöksen tai sen yritystoiminta on muuten uudelleenjärjestelyn kohteena, taikka milloin toisen osapuolen velvoitteen täyttäminen muutoin olennaisesti vaarantuu.

11.2 Lisäksi B2Bmarket.fi:llä on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) Kauppias harjoittaa suoraan tai välillisesti toimintaa, joka voidaan katsoa B2Bmarket.fi:n kanssa kilpailevaksi toiminnaksi; tai (ii) B2Bmarket.fi toistuvissa tapauksissa kohdassa 2.7 mainitun syyn perusteella kieltäytyy Tuotteen julkaisemisesta tai päättää poistaa Tuotteen. Jos B2Bmarket.fi purkaa Sopimuksen tällä perusteella, on Kauppiaalla oikeus hyvitykseen siitä osasta maksua, joka koskee jäljellä ollutta toteutumatonta sopimuskautta, ellei kohdasta 2.7muuta johdu. B2Bmarket.fi:llä ei ole mitään muita Sopimuksen näin purkamiseen perustuvia velvollisuuksia Kauppiasta kohtaan.


12. SOPIMUKSEN SIIRTO

Kauppiaalla ei ole oikeutta ilman B2Bmarket.fi:n kirjallista suostumusta siirtää, luovuttaa tai pantata Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osaksi. B2Bmarket.fi:llä on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kokonaan tai osaksi toiselle sisaryritykselleen tai aputoiminimelle B2B Market Oy:ssä.


13. SOVELTUVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisessä asteessa Helsingin käräjäoikeudessa.